Nákupný košík: 0 Položky
Vyhľadať:    
PRODUKTY
Nože (45)
Kuchyňa a stolovanie (69)
Záhradka v kuchyni (4)
Strihanie a kreativita (29)
Park, sad a záhrada (128)
Les a príprava dreva (30)
Pre najmenších (2)
Náhradné diely, údržba (27)
GERBER
NAJPREDÁVANEJŠIE
Ostrič sekier a nožov Xsharp - Fiskars 1000601 (120740)
01 .
Ostrič sekier a nožov Xsharp - Fiskars 1000601 (120740)

Ostrič nožov Roll-Sharp - Fiskars 1001482 ( 857000 )
02 .
Ostrič nožov Roll-Sharp - Fiskars 1001482 ( 857000 )

Nôž univerzálny K40 - Fiskars 125860
03 .
Nôž univerzálny K40 - Fiskars 125860

Nožnice záhradné, univerzálne, teleskopické - Fiskars 115560
04 .
Nožnice záhradné, univerzálne, teleskopické - Fiskars 115560

Nožnice univerzálne 21cm - Fiskars 859853
05 .
Nožnice univerzálne 21cm - Fiskars 859853

Násada s úchytom - Fiskars 135000
06 .
Násada s úchytom - Fiskars 135000

Nožnice záhradné profesionálne P90 - Fiskars 111960
07 .
Nožnice záhradné profesionálne P90 - Fiskars 111960


08 .


Magnetická lišta na nože, 32cm - Fiskars 854122
09 .
Magnetická lišta na nože, 32cm - Fiskars 854122

Ostrič nožníc Clip-Sharp - Fiskars 1000812 ( 859600 )
10 .
Ostrič nožníc Clip-Sharp - Fiskars 1000812 ( 859600 )

Vytrhávač buriny SmartFit teleskopický Fiskars 1020125 (139960)
11 .
Vytrhávač buriny SmartFit teleskopický Fiskars 1020125 (139960)

Hrable na lístie švédske, veľké - Fiskars 135010
12 .
Hrable na lístie švédske, veľké - Fiskars 135010

ODPORÚČANÉ viac


 61.20EUR
 Akcia:  55.08EUR 
  Domov » Obsah »
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné od 25.5.2018


1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je BKC, s.r.o. Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
BKC, s.r.o.
Prevádzka: BKC, s.r.o, Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok 8:30 - 16:00
Obedná prestávka 12:30 - 13:15
Sobota a Nedeľa    zatvorené

tel.: +421 914 148380
tel.: +421 914 148370
tel.: +421 2 20921270
tel.: +421 2 20921280
url: http://www.fiskars-online.sk
e-mail: info@fiskars-online.sk
IČO: 35800968
DIČ: 2020245942
IČ DPH: SK 2020245942
Zap. OR OS BA I. Vložka è. 22956/B
Bankový účet: 2627341326/1100
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2734 1326
BIC: TATRSKBX

Orgán dozoru:
nšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32,
P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
e-mail: nr@soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.
Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“).
Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.
Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
⦁    o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienkach vrátane jej príloh, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
⦁    o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
⦁    o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.0 písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.0 písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť. 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:
⦁    dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
⦁    zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
⦁    bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť  kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.0 písm. a) až v) vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
⦁    odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). 
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť predajné ceny uverejnené v e-shope, zrušiť alebo zaviesť ľubovoľnú cenovú akciu. Zmeny sú záväzné následne na všetky objednávky vytvorené od okamihu zmeny.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
Kupujúci je povinný:
⦁    prevziať objednaný a dodaný tovar,
⦁    zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
⦁    potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. Dodacie a platobné podmienky

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote uvedenej v prvej vete, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.
Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v týchto obchodných podmienkach odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
Kupujúci si pri vytváraní objednávky môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
⦁    úhrada tovaru v hotovosti vo výdajnom mieste – kupujúci uhradí kúpnu cenu v hotovosti vo zvolenom výdajnom mieste predávajúceho,
⦁    úhrada tovaru platobnou kartou vo výdajnom mieste – kupujúci uhradí kúpnu cenu platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu vo zvolenom výdajnom mieste predávajúceho. Možnosť platiť platobnou kartou vo výdajnom mieste musí kupujúci zvoliť už pri vytváraní objednávky. V niektorých prípadoch nie je platba platobnou kartou vo výdajnom mieste možná – kupujúcemu táto možnosť už pri vytváraní objednávky nie je systémom umožnená. Platbu platobnou kartou vo výdajnom mieste je možné vždy nahradiť platbou v hotovosti.
⦁    úhrada tovaru na dobierku v hotovosti – kupujúci uhradí cenu podľa kúpnej zmluvy a poplatok za dobierku v hotovosti pri doručení tovaru na dodaciu adresu.
⦁    úhrada tovaru platobnou kartou cez internet - rýchla a bezpečná úhrada tovaru platobnou kartou cez internetový platobný portál prevádzkovaný bankou (nie predávajúcim). Túto možnosť musí kupujúci zvoliť už pri vytváraní objednávky. V niektorých prípadoch nie je platba platobnou kartou možná – kupujúcemu táto možnosť už pri vytváraní objednávky nie je systémom umožnená.
⦁    úhrada tovaru bankovým prevodom – pri zvolení tohto spôsobu platby bude kupujúcemu automaticky zaslaný príkaz na úhradu s potrebnými údajmi na zrealizovanie bankového prevodu. Po zaúčtovaní platby na bankovom účte predávajúceho (obvykle do 2 pracovných dní) bude kupujúci o tejto skutočnosti upovedomený e-mailom a následne bude odoslaný objednaný tovar alebo služba.
Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky, nakoľko nie všetky spôsoby platby sú dostupné pre všetky spôsoby dopravy, výdajné miesta či skupiny tovarov – eshop automaticky pri zostavovaní objednávky umožní vybrať iba taký spôsob platby, ktorý je v danej konfigurácii možný.
Kupujúci môže zmeniť zvolený spôsob platby iba po dohode s predávajúcim.
Kupujúci si pri zostavovaní objednávky v e-shope zvolí spôsob doručenia zásielky. K dispozícii sú nasledovné spôsoby doručenia zásielky:
⦁    osobný odber vo výdajnom mieste – tovar si kupujúci prevezme osobne vo výdajnom mieste - predajni predávajúceho v rámci jej bežných otváracích hodín. Pri zostavovaní objednávky sú kupujúcemu ponúknuté na výber iba dostupné výdajné miesta pre daný druh tovaru alebo služby.
⦁    kuriér DHL Parcel – predávajúci doručí zásielku kupujúcemu prostredníctvom kuriéra na zvolené miesto dodania. Tovar je kuriérom doručovaný počas pracovných dní a v sobotu.
Cena za doručenie objednávky na miesto určené kupujúcim za jednotlivé spôsoby dopravy je závislá od zvoleného spôsobu dopravy, spôsobu platby za zásielku, druhu tovaru, hmotnosti, rozmerov a ceny zásielky.

6. Kúpna cena

Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť emailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
Spravidla je doprava kuriérom realizovaná prostredníctvom externej spoločnosti, v určitých prípadoch môže byť doprava realizovaná aj vlastnými prostriedkami Predávajúceho.
Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Osobné údaje a ich ochrana

Na účely ochrany osobných údajov sa za prevádzkovateľa považuje predávajúci, uvedené v úvode týchto obchodných a reklamačných podmienok. V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov alebo dopytov môžete predávajúceho kedykoľvek kontaktovať.
Účelom spracúvania osobných údajov je:
⦁    Plnenie predzmluvných vzťahov a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy na tovar, a to najmä objednanie a dodanie tovaru; poskytovanie informácií o stave objednávky a poradenstva k dodanému tovaru, spôsobu použitia, údržby a pod; vybavovanie reklamácií; pripomínanie servisných intervalov tovaru a poskytnutie záručného servisu a ďalšie s tým súvisiace úkony.

Pre tento účel je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy s Vami.
Predávajúci o Vás spracúva osobné údaje najviac v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, resp. IČO, adresa trvalého pobyt, resp. dodacia adresa, Vaše telefónne číslo, emailová adresa, bankové spojenie (číslo účtu v prípade nutnosti vrátenia platby), prípadne údaje z občianskeho preukazu na účely identifikácie zmluvnej strany. V prípade ak je kupujúcim právnická osoba, je rozsah osobných údajov zúžený na nasledovný rozsah: meno a priezvisko konajúcej osoby, funkcia, emailová adresa a telefónne číslo.
Vaše osobné údaje sú uchovávané počas celej záručnej doby dodaného tovaru a 12 mesiacov po uplynutí záručnej doby tovaru. Následne sú Vaše osobné údaje pseudonymizované a uchovávané na účel archivácie, alebo na štatistické účely podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z.


⦁    Vedenie predpísanej evidencie (plnenie daňových povinností, vedenie účtovníctva a pod.)

Pre tento účel je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Predávajúci o Vás spracúva osobné údaje najviac v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, resp. IČO, adresa trvalého pobyt, resp. dodacia adresa. 
Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov. 

⦁    Zasielanie informácií o aktuálnych reklamných ponukách (tzv. newsletter) formou priameho marketingu najmä zasielaní informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Pre tento účel je právnym základom Váš výslovný súhlas, v prípade ak ste ho udelili pri zadávaní objednávky, alebo ste nás požiadali iným spôsobom (písomne, faxom, sms, prípadne prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu). 

Predávajúci o Vás v tomto prípade spracúva osobné údaje najviac v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa. V prípade ak je kupujúcim právnická osoba, je rozsah osobných údajov zúžený na nasledovný rozsah: meno a priezvisko konajúcej osoby, funkcia, emailová adresa a telefónne číslo.

Vaše osobné údaje sú uchovávané počas 2 rokov od udelenia súhlasu, až do jeho odvolania, pred uplynutím tejto doby Vás môžeme požiadať o predĺženie súhlasu na ďalšie obdobie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. 

⦁    Zobrazovanie aktuálnych informácií na webových stránkach, najmä zobrazovanie Vami preferovaných nastavení našej stránky a tiež na doplnkové služby ako sú poskytovanie informácií o dostupných servisoch a predajcoch záhradnej techniky.

Pre tento účel je právnym základom Váš výslovný súhlas, ktorý ste udelili používaním webových stránok nášho internetového obchodu, prípadne potvrdením tlačidla súhlasím so spracúvaním osobných údajov na webovej stránke. 

Vaše osobné údaje sú spracúvané len počas používania webových stránok a sú uchovávané a následne likvidované najneskôr do 30 dní od poslednej návštevy webovej stránky. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. V prípade ak nemáte záujem poskytovať tieto údaje, odporúčame Vám pravidelne mazať súbory cookies z Vášho prehliadača, resp. zakázať ich ukladanie.

Dotknutou osobou ste Vy (fyzická osoba) ako zákazník predávajúceho. Právnické osoby nie sú nositeľmi osobných údajov a v takom prípade je dotknutou osobou ten, kto koná v mene právnickej osoby.
Príjemcom osobných údajov sú tieto osoby:
⦁    výrobca tovaru, 
⦁    partner z predajnej siete, v prípade ak ste si vybrali osobné prevzatie tovaru,
⦁    kuriérska spoločnosť, ktorá Vám tovar dodáva.
⦁    Splátková spoločnosť,
⦁    Súdy, orgány verejnej správy a iné osoby, ktorým sú údaje sprístupnené na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

Aktuálny zoznam výrobcov, partnerov z predajnej siete, a kuriérskych spoločností a splátkových spoločností nájdete na webovej stránke internetového obchodu.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako osoba, ktorej údaje sa spracúvajú tieto práva:
⦁    Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a rozsah týchto osobných údajov spolu s informáciami  uvedenými v tomto poučení.
⦁    Právo na to, aby prevádzkovateľ opravil Vaše nesprávne osobné údaje, a aby doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
⦁    Právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa  získavali alebo inak spracúvali.
⦁    Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: 
⦁    napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
⦁    spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov, alebo žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia.
⦁    Právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
⦁    Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov u prevádzkovateľa.
⦁    Právo  podať  sťažnosť  na  Úrade  pre  ochranu  osobných  údajov,  ak  sa  domnievate,  že  spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
⦁    Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.
⦁    Ak osobné údaje neboli získané od Vás, máte právo získať informáciu z akého zdroja  pochádzajú  Vaše  osobné  údaje,  prípadne  informácie  o tom,  či  údaje  pochádzajú  z verejne prístupných zdrojov osobných údajov.
⦁    Vaše práva môžete uplatniť písomne na horeuvedených kontaktoch prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje sú spracúvané predovšetkým v elektronickej forme, na nevyhnutný čas však môže byť vyhotovený listinný dokument, ktorý však je po splnení účelu zlikvidovaný predpísaným spôsobom. Vaše osobné údaje sú uschované na bezpečnom mieste tak, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k nim, pričom servery sú zabezpečené a nachádzajú sa vždy v rámci krajín, o ktorých Komisia rozhodla, že ide o krajiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Po splnení účelu a po uplynutí doby sú Vaše osobné údaje predpísaným spôsobom likvidované.

Vaše osobné údaje nie sú zverejňované. 

Viac informácií k spracúvaniu Vašich osobných údajov nájdete vo Vyhláseni o bezpečnosti a ochrane súkromia. Ďalšie informácie o spôsobe ukladania cookies a ich ich účelu nájdete v Cookies

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov; Európskej únie, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ale aj metodické usmernenia a odporúčania dozorových orgánov (Úrad na ochranu osobných údajov SR a iné).

9. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) je samostatným dokumentom, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Prečítajte si viac tu.

10. Záverečné ustanovenia

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ.
Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.POSLEDNÁ ŠANCA
ZATVÁRAME O :

Fantastické ceny a zľavy na kompletný sortiment FISKARS. Stále máme okamžite k dispozícii vačšinu sortimentu náradie potrebné na odpratávanie snehu, lístia, hrable, metly. Sekery Fiskars za akciové ceny s 25 ročnou zárukou Fiskars! Nožnice na konáre, teleskopické nožnice a pílky na rez stromov! Veľké množstvo noviniek v záhradnom sortimente, ale aj v nožoch a kuchynskom náradí. Plná záruka FISKARS, vlastné skladové zásoby, všetky náhradné diely, špecializovaný servis, podpora a poradenstvo od autorizovaného predajcu a dovozcu FISKARS!
PRIHLÁSENIE
Vaša e-mailová adresa
Vaše heslo
  
Nákupný košík viac
0 položiek
INFORMÁCIE
O SPOLOČNOSTI
PREDAJNE
VEĽKOOBCHOD
Bezpečnosť a súkromie
Obchodné podmienky
Reklamácie a záruky
Vyhlásenie o používaní
Cookies
Sekery FISKARS
ČASTÉ OTÁZKY
Ako možete u nás nakúpiť ?
Dodanie a doprava
Možnosti platby
Ako si správne vybrať
Údržba a ostrenie
Náhradné diely
Slovník
Odkazy viac
Fiskars www
Hrable Fiskars
Katalógy na stiahnutie
Nožnice Fiskars
Pílky Fiskars
Sekery Fiskars
Záhradné nožnice Fiskars
Kto je online
Práve je tu 3 hosťov online.
Názory viac
Nožnice univerzálne 21cm - Fiskars 859853
Tieto noznice sa mne a mojej rodine skvelo osvedcili. Su vel ..
5 z 5 bodov!
Autorizovaný predajca FiskarsVšetko pre vašu bezpečnosť a ochranu vášho majetkuPredaj a servis záhradnej technikyOficiálne zastúpenie pre východnú európuIT & Software